top of page

Algemene voorwaarden 
Werkgeluk Coaching Werkgelukmenu

Gevestigd te Hoofddorp

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 63131269

1. Definities en Toepasselijkheid

a. Opdrachtnemer: Marjolijn van Noord, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
b. Opdrachtgever: Iedere persoon, onderneming of instantie die opdrachten voor werkzaamheden verstrekt.
c. Diensten: Alle producten en diensten geleverd door opdrachtnemer aan opdrachtgever, inclusief begeleiding, coaching, advisering en andere werkzaamheden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

2. Offertes

a. Een offerte van opdrachtnemer blijft geldig gedurende 30 dagen na de datum van uitgifte.
b. Prijzen in offertes zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
c. Wijzigingen of intrekkingen van een offerte dienen schriftelijk te gebeuren.

 

3. Opdrachten en Overeenkomsten

a. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever akkoord gaat met en de offerte ondertekend terugstuurt naar opdrachtnemer.
b. Deelopdrachten moeten schriftelijk worden overeengekomen.
c. Opdrachten kunnen ook mondeling worden overeengekomen, in welk geval een schriftelijke bevestiging de offerte vervangt.
d. Tussentijdse wijzigingen in opdrachten dienen tijdig gemeld en schriftelijk vastgelegd te worden.

 

4. Vertrouwelijkheid en AVG

a. Alle verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
b. Gegevens worden alleen verzameld en bewaard voor benodigde werkzaamheden en/of om te voldoen aan wet- en regelgeving.
c. Op verzoek kunnen persoonlijke en/of zakelijke gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd.

d. Een data-eigenaar heeft het recht om de opdrachtnemer te verzoeken persoonlijke en/of zakelijke data te corrigeren of te verwijderen. Verzoeken daartoe kunnen worden ingediend per e-mail naar marjolijn@aandevaart.nl. Voor zover dat niet in strijd is met wet- en regelgeving, zal de opdrachtnemer aan dat verzoek voldoen.

e. Bij beëindiging van de samenwerking bewaart de opdrachtnemer alleen die data die vanwege wet- en regelgeving bewaard moet worden. Op verzoek draagt de opdrachtnemer die data, met de eventuele bewaarplicht, graag over aan de data-eigenaar, in een vorm naar keuze, voor zover die beschikbaar is.

f. Eventuele bezwaren over datagebruik door de opdrachtnemer kunnen per e-mail worden ingediend.

g. Klachten over datagebruik kunnen worden ingediend bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

5. Intellectueel eigendom

​a. Voor zover auteurs-, modellen- of andere rechten van intellectueel eigendom berusten op de door de opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, blijft de opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de materiële dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever zijn verstrekt, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, model- en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen. b. De opdrachtnemer behoudt het recht om bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

6. Annulering van de overeenkomst

a. Partijen hebben het recht om de overeenkomst te annuleren voordat de werkzaamheden zijn begonnen. Deze annulering dient schriftelijk te geschieden. b. Bij annulering door de opdrachtgever van een workshop, cursus of training gelden de volgende voorwaarden:

 1. Annulering tot 4 weken voor aanvang van de workshop, cursus of training is kosteloos;

 2. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang is de opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen; bij annulering binnen een week het volledige bedrag;

 3. Bij niet-annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de workshop, cursus of training te betalen.

c. Bij annulering door de opdrachtgever van coachingstrajecten waarbij de offerte al is ondertekend door de opdrachtgever, geldt dat de opdrachtnemer gerechtigd is 10% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. d. Een individueel begeleidings-, coachings- of therapiegesprek kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd. Gesprekken die korter van tevoren of niet worden afgezegd, worden voor 100% in rekening gebracht.

e. Bij annulering door de opdrachtgever van adviseringsopdrachten waarbij de offerte al is ondertekend door de opdrachtgever, geldt dat de opdrachtgever 10% is verschuldigd van het verschuldigde bedrag.

f. Indien de opdrachtnemer door ziekte of omstandigheden genoopt wordt de activiteiten te annuleren, vindt overleg plaats over de wijze waarop de opdracht overgedragen dan wel in de tijd vooruitgeschoven kan worden. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid of daarmee gepaard gaande extra kosten voor de opdrachtgever.

 

7. Beëindiging en onderbreking van de overeenkomst

a. Partijen hebben na aanvang van de werkzaamheden het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen dan wel te onderbreken. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden. Hierbij geldt een wederzijdse opzeggingstermijn van een maand, tenzij anders overeengekomen. b. Bij tussentijdse beëindiging respectievelijk onderbreking van de overeenkomst ontvangt de opdrachtnemer een financiële vergoeding voor de tot dan toe verrichte prestaties.

 

8. Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie door de opdrachtgever c.q. betrokkenen van de inhoud van of aanwijzingen in bijeenkomsten of beschikbaar gestelde documentatie.

a. Reclame

 1. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na de dag van uitvoering van de overeenkomst de opdrachtnemer wijst op gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin de overeenkomst is uitgevoerd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

 2. De opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

 3. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk is gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 4. Reclames geven de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op het geheel of gedeeltelijk achterwege laten of uitstellen van betaling.

b. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht of van een doen of nalaten door de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem tewerk zijn gesteld.

 2. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.

 3. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 4. In afwijking van hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

 5. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

 6. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

c. Vrijwaring De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van door de opdrachtnemer geleverde diensten of producten, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove nalatigheid van de kant van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

9. Honorarium en betaling

a. De hoogte van het honorarium wordt bij de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vastgesteld of vloeit voort uit het op het moment van het starten van de overeenkomst geldende tarief van de opdrachtnemer.

b. Indien blijkt dat bepaalde diensten van de opdrachtnemer met omzetbelasting moeten worden belast, wordt deze omzetbelasting aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Zodra blijkt dat omzetbelasting is verschuldigd, zal de opdrachtnemer dit melden aan de opdrachtgever.

c. Facturering geschiedt in principe eens per maand, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever.

d. De rekening dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij anders overeengekomen. Bij te late betaling zal vanaf de uiterlijke betaaldatum tot de datum van volledige voldoening de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn en na drie maanden bij de hoofdsom worden geteld en zelf rentedragend worden. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is de opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Eventuele kosten van invordering zijn altijd ten laste van de opdrachtgever, alsmede 100 euro administratiekosten.

e. Betalingen dienen plaats te vinden op de door de opdrachtnemer aangegeven rekening.

f. Opgaven zijn altijd in euro's.

 

10. Geschillen

a. Indien er uit deze algemene voorwaarden en/of uit de overeenkomst geschillen voortvloeien, streeft de opdrachtnemer ernaar deze in eerste instantie in onderling overleg met de opdrachtgever op te lossen. Mocht dit onverhoopt niet tot resultaat leiden, dan worden de geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter, behoudens het hiervoor in artikel 8, lid a, alinea 3 bepaalde. b. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht.

Hoofddorp, 04-01-2023

Algemene voorwaarden werkgelukmenu werkgeluk coaching
bottom of page